Nejste přihlášený. Pro využití všech možností obchodu Vám doporučujeme se přihlásit. Naše kamenná prodejna má dnes zavřeno.
 • Vážení zákazníci. Z důvodu letních dovolených bude v termínu níže prodejna uzavřena. Eshop bude pro Vás stále pracovat a objednávky budou vyřizovány.

  Výdej Zásilkovny stále v provozu!

  17.7. - 25.7. ZAVŘENO    Přejeme Vám krásné léto.

  Telefon do firmy Profiplants?  Nový bazar PROFIPLANTS

  Obchodní podmínky

  Zpět na vše o nákupu

   

  Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Profiplants s.r.o, se sídlem Jičínská 226 / 17, Praha 3, IČ 04190424 vedeného u Živnostenského úřadu Praha 4 (dále jen Profiplants s.r.o.) a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

  Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

  Vymezení pojmů

  Prodávající je Profiplants s.r.o. Profiplants s.r.o. je firma, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to firma, která přímo nebo prostřednictvím jiných firem dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

   

  Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

   

  Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele

   

   Kupní smlouva

  Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím - spotřebitelem a přijetím (schválením) objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail. První email (automatická odpověď) je pouze potvrzení o tom, že prodávající objednávku dostal, jde pouze o informaci, že do elektronického obchodu návrh kupní smlouvy dorazil. Teprve jejím schválením (v předmětu emailu je uvedeno "schválení objednávky") je kupní smlouva uzavřena.  Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, či na základě popisu důvodů na této stránce.

   

  Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.

   

  Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

   

  Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

   

  Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

   

  Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, i po jejím uzavření v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a  kupní smlouva bude zrušena.

  Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny v případech, kdy dojde vlivem počítačových technologií k chybnému načtení dat (cen) například od externích dodavatelů. Kupující je vždy dopředu s takovou chybou seznámen, a v případě že s vyšší či nižší cenou nesouhlasí, je kupní smlouva zrušena. Prodávající si vyhrazuje i právo na zrušení položky v kupní smlouvě u živého materiálu, kde například při balení objednávky může být dodatečně zjištěno vadné zboží - například uhynulá rostlina v kelímku, dále je prodávající oprávněn zrušit objednávku v případě, že počasí nedovoluje expedici živého zboží - například při kalamitě a podobně. Ve všech těchto případech Prodávající Kupujícího předem (před vybavením kupní smlouvy) na skutečnost upozorní.

   

  Vysvětlení: Již byly zaznamenány útoky hackerů na cenu výrobku (její snížení), a následná objednávka. Jiný důvod proč objednávka nemůže být schválena automaticky (a tím nemůže dojít k automatickému uzavření smlouvy) je skutečnost, že tento eshop svou velkou částí obchoduje s živým zbožím. Může se tedy kdykoliv stát, že třeba rostliny před expedicí uhynou. Dále se může stát, že vlivem načítání dat a tedy i cen zboží se stane chyba, data se načítají z mnoha externích skladů. Chybu tedy nelze nikdy vyloučit. Proto je vždy objednávka pracovníkem obchodu zkontrolována, vyčíslena dle váhy cena za dopravu a teprve schválením objednávky dochází k uzavření smlouvy.

   

  Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

  Zákazník svou objednávkou potvrzuje, že souhlasí s tím, že balík, který bude doručován na jeho adresu převezme, nebo jej převezme na výdejním místě. Pokud tak neučiní, má se za to, že zásilku odmítl, a tím porušil svou povinnost objednanou zásilku převzít, a souhlasí se zaplacením skutečných nákladů spojených s doručením balíku tam a zpět. To se občas děje například z důvodu, že dopravci mají zpoždění s doručováním o svátcích, a zákazník nechce dlouho čekat na zboží. Pokud je však balík vizuálně poškozen, je třeba ihned s doručovací službou sepsat na místě protokol, protože pouze v takovém případě může firma Profiplants s.r.o. požadovat úhradu zásilky po dopravci. Nevyzvednutá zásilka je odesílateli vrácena průměrně za 30 dní, ve všech nám známých případech rostliny při nevyzvednutí zásilky uhynou.

  Platba on-line

  Pokud zákazník zaplatí ihned po objednání zboží (on-line platba), tedy nečeká na schválení objednávky, dojde po této transakci k blokování příslušné částky bankou kupujícího. I přes tuto platbu se nejedná o uzavření kupní smlouvy, ale jen o návrh kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká až schválením objednávky pracovníkem obchodu. Pokud objednávka není pracovníkem obchodu schválena, nedojde k platební transakci, peníze nejsou od banky přijmuty, a banka je znovu kupujícímu odblokuje. Firma Profiplants s.r.o. nemá žádný vliv na dobu, za jakou je banka zpět kupujícímu v případě neschválení objednávky uvolní. Při neschválení objednávky bezprostředně putuje informace o zrušení transakce bance od pracovníků obchodu, a to zcela automaticky a bez prodlevy. Čas odblokování je tedy zcela v rukou platebního ústavu, a doba odblokování peněz se může banka od banky velmi lišit. Pokud zaplatíte platbu on-line, tedy před schválení objednávky, ve výjimečných případech může být požadován doplatek, což se může stát například u velmi těžkého zboží, které musí být z důvodů váhy či objemu rozděleno do více balíků.

  Pokud tedy máte u objednávky jakékoliv pochybnosti - například o dostupnosti či váze zboží a podobně, nejdříve se informujte emailem, nebo si zadejte platební převod, který uskutečníte až po schválení objednávky.

   

  Platba na fakturu se splatností

  V případě platby na fakturu se splatností (platí pro firmy) je zásilka odeslána vždy až po úplném uhrazení zboží. Zásilky dopředu nezasíláme, také musíme zboží zaplatit dopředu.

   

  Práva z vadného plnění

  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

   

  Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal:

  • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
  • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá
  • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
  • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
  • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  Reklamace je třeba uplatnit do 24 hodin od převzetí zboží. Instrukce jsou přímo na faktuře, kterou dostává odběratel spolu s balíkem, a také emailem.

   

  Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti. Není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

   

  Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

   

  Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

   

  Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

  Spotřební zboží a reklamace:

  Záruka se vztahuje výhradně na výrobní vady výrobku. Životnost výrobku může být někdy kratší, než záruka. Životnost výrobku zkracuje i opotřebení. Má-li výrobek datum spotřeby, platí to pro originální uzavřené a dobře skladované a uzavřené balení, po otevření byste jej měli spotřebovat co nejdříve, protože otevřením začne obsah balení degradovat. U spotřebního zboží, jako jsou například baterie, žárovky či membrány, je třeba brát ohled na fakt, že na opotřebení způsobené obvyklým užíváním se záruka nevztahuje a že životnost těchto věcí mnohdy 24 měsíců při obvyklém užívání ani dosahovat nemusí. Pokud si nejste jisti, zda konkrétní produkt spadá do kategorie spotřebního zboží, před nákupem se o tom ujistěte.

  Mezi spotřební zboží patří zejména: těsnění, vše z gumy, přísavky, osičky rotorů, čerpací kola, rotory, světelné zdroje, pH elektrody, filtrační média, jako jsou filtrační patrony, stejně jako UVC lampy a žárovky, membrány do zařízení Chihiros, Twinstar a mnoho dalších.

  Pokud si nejste jisti, zda konkrétní produkt spadá do kategorie spotřebního zboží, před nákupem se o tom ujistěte, neznalost zákazníka při jeho reklamaci ho neomlouvá, nelze tvrdit, že zákazník o tom nebyl vyrozumněn. U všech výrobků píšeme, že je třeba se ujistit o tom, zda výrobek spadá mezi spotřební zboží či nikoliv před nákupem.

  Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

   

  Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

  Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. 

   

  V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti v kamenném obchodě, a to po předchozí domluvě.

   

  Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího [email protected], nebo využít formulář. Balíky, které jsou nám odesílány, je třeba předem ohlásit, neohlášené balíky z bezpečnostních důvodů nepřebíráme. Balík neposílejte doporučeně, ale vždy jen do vlastních rukou na adresu provozovny. Balíky uložené na poštách nelze převzít, protože nelze objíždět pošty.

   

  V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího kromě částky představující náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí. V případě, že vrací spotřebitel zboží, které bylo v souladu s popisem výrobku a nejsou na něm žádné vady, není prodávající povinen platit kupujícímu dopravu. Tím se rozumí například chybně nakoupené zboží, které nemá žádné vady. Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

   

  Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

   

  Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Nelze vracet například vnější filtry, u nichž byla uříznuta hadice na potřebnou délku.

   

  Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

  • o poskytnutí služeb na míru, tím se rozumí, že nelze vrátit například hadičky ustřihnuté z originálního balení, nebo trubky zkrácené na míru dle požadavku zákazníka, a jiné zboží objednané podle zadaných parametrů
  • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
  • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
  • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele
  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
  • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
  • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů
  • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal
  • o dodávce novin, periodik nebo časopisů a knih
  • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu
  • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby
  • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

  Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.

  Pokud je objednané zboží již na cestě, zavazuje se ji objednavatel přijmout, a i přesto, že po odeslání zboží chce objednavatel objednané zboží stornovat, a toto není možné z důvodu již odeslaného zboží. Pokud zásilku nepřevezme, je vždy povinnen zaplatit náklady na přepravu zboží tam a zpět, a pokud zásilka obsahuje živé zboží, či hřející pytlíky a podobně, tak ty je povinen také zaplatit, včetně balného.

   

  Další informace k odstoupení spotřebitele ve 14 denní lhůtě jsou k dispozici na internetových stránkách prodávajícího http://profiplants.cz/

   

  Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

  Pokud je ve faktuře uvedené sériové číslo výrobku, toto označení je rozhodující pro vyřízení reklamace. Pokud by vlivem opotřebení bylo sériové číslo nečitelné, nemusí být reklamace uznána, lze proto doporučit štítky se sériovými čísly pečlivě chránit, a přijmout taková opatření, aby nedošlo k poškození identifikačního čísla výrobku. Kupující se zavazuje sériová čísla překontrolovat a případné chyby ve lhůtě 5 dní od převzetí zboží reklamovat.

   

  Ochrana osobních údajů

  Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů, a nově také se souladem novely tzv. GDPR. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. 

   

  Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. To se netýká zákazníků, kteří mají vůči firmě nějaký závazek, zde je postupováno v oprávněném zájmu prodávajícího. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

   

  Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické i písemné, a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

   

  V případě přihlášení zákazníka přes sociální sítě shromažďujeme pouze data nezbytná k registraci uživatele. Osobní údaje jsou zpracovávány v následujícím rozsahu: identifikační údaje (jméno, příjmení) a kontaktní údaje (e-mailová adresa).

   

  Data ze sociálních sítí jsou shromažďována za účelem zjednodušeného přihlášení uživatele a pro rychlejší průběh nákupního procesu. Na základě písemné žádosti zákazníka je možné jeho osobní údaje trvale odstranit z databáze.

   

  Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

   

  Poškozené balíky, či poškozené zboží

  Pokud doručovatel (všichni dopravci) přiveze balík poškozený, je nutno hned na místě sepsat důvod odmítnutí zásilky, protože bez tohoto dokumentu se má za to, že zákazník odmítl zásilku bezdůvodně, a je mu napočítáno dopravné, protože nám dopravce zásilku klasicky vyúčtuje.

  Pokud kupující zjistí, že v balíku cokoliv chybí, nebo je zboží mechanicky poškozeno, musí do 24 hodin kontaktovat prodejce. Prodejce má k dispozici kamerové záznamy z balení objednávek. Pokud je balík vizuelně poškozen, doporučujeme takový balík nepřebírat, a sepsat reklamaci s doručovatelem. Pokud není sepsána reklamace ihned na místě, a zákazník si balík nepřevezme, je to bráno jako neodůvodněné nepřevzetí zásilky. Pokud je nějaké zboží poškozené, je třeba do 24 hodin kontaktovat dopravce a sepsat s ním formulář o škodě, zároveň neprodleně kontaktovat firmu Profiplants s.r.o.  a poškozené zboží ihned nafotit. (stačí telefonem). Dále viz zboží rozbité dopravou

  Nárok na náhradu škody propadá nenahlášením reklamace poškozené zásilky ve stanovené lhůtě.

   

  Reklamace je třeba uplatnit do 24 hodin od převzetí zboží. Instrukce jsou přímo na faktuře, kterou dostává odběratel spolu s balíkem, a také emailem.

   

  Platba na dobírku

  Touto platbou se vždy rozumí platba dopravci v hotovosti, ne platební kartou. Platba kartou je dopravcem vždy zpoplatněna a je třeba ji objednat dopředu.

   

  Doprava

  Kupující si je vědom, že si objednává službu u třetí strany. V tu chvíli, kdy objednané zboží opustí firmu, není již v moci prodávajícího s balíčkem cokoliv podniknout. Je třeba počítat s jistou prodlevou v doručení, ke kterému může vinou dopravce dojít. Eshop nemůže garantovat den a hodinu doručení, všechny přepravní společnosti které využíváme negarantují den doručení, který se může v některých případech oproti normálnímu stavu protáhnout. Na toto e-shop nemá žádný vliv. Všechny časy a dny uváděné v košíku a na webových stránkách jsou pouze orientační, a nejsou závazné, vycházíme dle nejčastějších podobných situací. Doprava zdarma u výrobků zdarma je pouze v případě, že je toto zboží kupováno samostatně. V ostatních případech, kdy je celková cena za dopravu vyšší, je odečtena cena za poštovné tohoto výrobku.

   

  Smluvní storno poplatek - nevyzvednuté zásilky

  Kupující souhlasí a je si vědom nutnosti uhradit storno poplatek za nevyzvednutou nebo odmítnutou zásilku zaslanou přes dopravce a to ve výši 10% z ceny objednávky, minimálně však 250,-Kč. Pokud jde o zásilku živých zvířat nebo rostlin, je si kupující vědom, že je povinen za nevyzvednutou nebo odmítnutou zásilku zaslanou přes dopravce uhradit celou zásilku včetně ceny za dopravu v plné výši. Pokud je v zásilce kromě živých zvířat nebo rostlin také zboží neživé, které nepodléhá zkáze, toto zboží kupující povinen hradit není. V případě, že prodávající nabízí dopravu zdarma, a kupující si zásilku prokazatelně nepřevezme, je kupující povinen dopravné uhradit.

  Zaplacené, ale nevyzvednuté zboží:

  Pokud máte zboží zaplacené, a nevyzvednete si jej do 14 dní od první výzvy, potom počítáme skladovací poplatek, který činí 2% denně z ceny nákupu.

   

  Závěrečná ustanovení

  Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy [email protected]. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Všechny reklamace se řeší pouze písemně, kdy je možno později tvrzení doložit, nikdy ne telefonicky.

  Pokud Vám přišly v balíčku rostliny ve špatné kondici, či objednávka nebyla úplná, neprodleně vše nafotografujte (stačí telefonem) a do 24 hodin od převzetí odešlete na náš e-mail. Pokud je ve faktuře uvedené sériové číslo výrobku, toto označení je rozhodující pro případnou reklamaci - viz obchodní podmínky.

   

  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

   

  Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

   

  Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

  Není možné vymáhat po prodejci škody způsobené vadným výrobkem, například havárie vzduchovacího či filtračního zařízení, nebo sníženou líhnivostí artemií a podobně. V těchto případech musí kupující takovou havárii předpokládat a sám zamezit možným škodám.

   

  Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 28. května 2018

Bazar
Facebook